pritrinti

pritrinti
pritrìnti, prìtrina, pritrýnė tr. K, Š, 1. trinant ko privaryti, prisodrinti: Prapjauna ranką i stiklų prìtrina, kad neimt [caro] vaiskan Dglš. Arklio nugara pritrintà paties to griešnojo vyriško smoko (juok.) Sml. 2. refl. trinantis priglusti, prisilyginti: Tie spaleliai tokie ašri, paskiau prisìtrina, išsiskalba Gršl. 3. refl. ilgai trinantis įkaisti: Seniai jau niekas nebetepė traukiniams ratų, tai prisitrynė, užsidegė ir pleškėjo dabar aplink ašį J.Balt. 4. Plvn daug išskalbti, išmazgoti: Baisiausiai pritrýnė, an pečiaus priklojo Šmn. 5. trinant tepti: Iš smalėkų varė degutą ratam pritrìnt, batam Rud. 6. gerai pagardinti, pramesti, uždaryti: Taukais kap prìtrina, tai va kap gardu Rud. Tokių bandų prikepam žirninių, ot gardžios, kad prìtrinam Btrm. 7. refl. tr. užsitepti ant ko storą sluoksnį kokios nors masės: Sviesto prìstrinu, duonos privalgau Pls. 8. trinant prilukštenti: Bernas išdžiovinęs pritrýnė iš tų varpų grūdų pilnas rieškutes Trg. Kai pjaunam rugius, tai prìtrinam rugelių Plvn. 9. LL95, 1 reikiamą kiekį sugrūsti, sumaigyti, susmulkinti: Kraujažolės pritrýnė – ir sulaiko kraują Upn. Spalgenų prìtrinu ir geriu Rod. Lukštų paėmei, pritrýnei ir margydavai [margučius] Kpč. Pritrynė uostomosios tabokos . Būdavo, moma varškės geros prìtrina su blynais Klt. Tu par daug tos rūgšties pritrýnei Jrb. | refl. tr., intr.: Kanapių prìstrina, aguonų, cigonus daro visokius Dg. Aguonų prìstrini, bandžiukų priskepi, bulbų prisišutini ir valgai Kūčion Kpč. Kanapėpienio prisìtrina ir užsibaltina bulbienę Ūd. | Šiaudų krūva po laška pristrýnusių Mrc.sutrynus, sumaigius pridėti ką: Aguonų prìtrina, ir gardu Dv. Pranys vyšnių lapų pritrynė, tai gal bus ir [tabako] smoką pagadinęs A. Gric. | refl. tr.: Duonos pristrýniau prėskan pieniukan i pavalgiau Dglš. 10. , 1 trinant padaryti (pūslę, nuospaudą, žaizdą): Neišsinešioję batai, tai in kojų pūsles pritrýnė Lel. Po padais pūslę pritrýniau Šd. Pritrýniau mazolį an rankos LzŽ. Negaliu akėt, arklys pritrýnė moliką Ml. Grąžtas prìtrina rankas Tvr. Veilokas koją pritrýnė – šliubuoja Klt. | Eidamas pritrýniau kojas NdŽ. Kolei nuejo, pritrýnė koją . Jo rankos pūslių pritrìntos Všk. Pasimatuok batus. Velnioniškai man spaudžia – iki kraujo pritryniau kojas . 11. I primygti; sužaloti, sulamdyti: Bulius pritrýnė, ir liks besveikatis Gs. Jį kad pritrýnė veršis, tai i neatsigavo, neatsidobė (neatsipeikėjo) Tvr. Žvėrys labai pritrynė bobą LTR(Mrc). 12. I priversti, prispirti ką daryti, priveikti. 13. Svr primušti, prilupti: Pritrynei mane karčiomis rykštėmis . 14. Š, NdŽ, , 1 privynioti, prisukti (šeivą): Šeivą pritrýniau K. Prìtrini šeivas su kalvartu Kp. Šeivos buvo, liuobi pritrìnti ir austi Krt. Mergelės, pritrýkiat šeivų Vn. Prỹtreni šeivą ir audi Pvn. Pritrýniau šeivų visai dienai Trg. Piemenaitė per žiemą nor šeivų pritrina, o piemenuką reikia dykai šert Vrb. Mergičkos sėdžia, kai audžiu: tai šeivas pritrìnt, tai ką Mšk. Kad būt kam šeivas pritrìnt, greičiau paaudėč Blnk. Ka jau prisėdai, tai pritrìnk šeivų visai dienai Sml. Šeivų pritrýnei, indėjai – ir vėl ausk Rk. Šeivų prìtrini ir nuaudi Lb. Šitoj [anūkė] jau man virbalų prìtrina Kpč. Šeivų pritrìnta – net ūžia audžia Klt. Šaudyklė, kurioje įdėta apvali ir pailga, siūlų pritrinta šeiva, lekia, ją pagauna kita ranka A.Vencl. | refl. tr., intr.: Jug veizėk, turu prisitrýnusi galybes [šeivų] Plt. Liuobam prisitrìnti tą šeivelę: prisiritinsi prisiritinsi tų siulų Bdr. Ratelin įsidedi [šeivą], prisitrini ir audi Kpr. Tep jau reikia labai skubyt ir šeivukes pristrint, ir išaustie Švn. Prisitrýniau virbalų ir atsisėdau aust Lp. | Ratelį sukant, sukasi šeiva, ji traukdama siūlą prisitrina .privynioti, prisukti (siūlų į šeivą): Su kalvaratu siūlų liūbam pritrìnti Sd. In šeivos siūlo pritrýniau Dglš. Nepritriñs šeivon [siūlų] iš tokio didelio komuolio Klt. Šeivikę įkiši į tą šautuvelį, pilną pritrìnsi siūliukų Rt. Reikia pritrìnt siūlų Antš. 15. suvažinėjant suplūkti, išvažinėti: Nesiskubykim, testa kiek nor kelią pritriñs Vlk. Kelias an Rokiškį viškai pritrìntas Km. Pritrìntas kelias, nebėr nė kokio gruodo Šts. 16. I pribrazduoti: Bulbę kokią pritrìns, tirštesnė būs ta cibulynė Žd. Bulbių pritrìna, apynių išverda, priskiedžia, parūgina – ir mielės Pv. Pritrýniau kunodų an blynų LKKII204(Zt). Kleckam prìtrinu bulbų JnšM. 17. iškulti: Kol mes pritrinsim klojimą, tu ir ateisi (ps.) Brž. 18. refl. NdŽ prk. prisigretinti, prisiplakti: Pareina [vyrukai] iš karūmenės, prisìtrena pri gyvnašlių i gyvena katino dienas Krš. Gal prie jo i prisitrìnt koki [mergina] Sk. Moka prie didelių ponų prisitrìnt Jnš. 19. refl. NdŽ prk. prisivalkioti, prisibastyti. 20. pribjauroti, priteršti: O kai aš numirsiu, tau kelnes paliksiu, palikdamas pritrinsiu NS1367. 21. trinant sutverti: Ponas Dievas pritrynęs didelę daugybę aniuolų ir nusivedęs į dangų su savim Sln. | refl. tr.: Sakąs Liucius: gi aš su tais pačiais akminiukais prisitryniau [angelų] kaip ir tu Sln. 22. tech. gludinant priderinti: Kūginiai paviršiai pritrinami specialiais trintuvais – kamščiais arba žiedais . Miltai, jei tuojau netiriami, laikomi indely su pritrìntu dangteliu . | refl.: Prisitrynusios detalės dyla mažiau .
◊ akìs pritrìnti įkyrėti: Seniai, per kelias dešimtis metų, kas diena, kas valanda vienas antrą matydamu, amžinai pritrynė vienas antram akis Vaižg.
prie síenos pritrìnti prigriebti: Kad pritrýniau prie síenos, tai visas žinių žineles išgiedoj[o] Rod.
ragùs pritrìnti (kam) suvaldyti, sutramdyti, įveikti užsispyrimą: Bus geresnis, kap aš jam pritrìnsiu ragùs Arm.
\ trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištrinti; nutrinti; patrinti; parsitrinti; pertrinti; pietrinti; pratrinti; pritrinti; raztrinti; sutrinti; užtrinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pritrinti — pritri̇̀nti vksm. Pritrýnė pipi̇̀rų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pietrinti — pietrìnti, piẽtrina, pietrynė (dial.) 1. žr. pritrinti 14: Pytryk šeivas Grg. Pytrink man kelias šeivas vilnų su ratinu, aš noru savo audimą užbengti Klp. 2. refl. žr. pritrinti 18 (refl.): Py ponų pysitrinti Prk. trinti; aptrinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritrynimas — pritrynìmas sm. (2) DŽ 1. I → pritrinti 1. 2. PolŽ1200 → pritrinti 22: Pritrynimu vadinamas dirbinio paviršiaus apdirbimas trintuvu rš. Trintuvas – pritrynimo įrankis, kuriuo tiksliai ir glotniai apdirbamas detalių paviršius LTEXI403 | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrinti — aptrìnti, àptrina, aptrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; MŽ, LL194 1. N kuo nors kiek patrinti, pabrūžinti: Aptrydavo su tuo akmenaičiu, ir neskaudėdavo smilkminiai Pgg. Karpą reik su silkės akimis aptrinti ir tas akis po ugnies pamesti, tad, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrinti — atitrìnti, atìtrina, atitrynė tr. KŽ, DŽ1, atatrìnti Š, Žl; RtŽ trinant atgaivinti: Atitrynė, dar atgaivino brolį Dr. Ta buvo nuslabnėjusi, stingo čia žemėn – Kazė tik beatitrynė Trk. Sako, vieną dieną buvo nublogęs, subėgo i Norkų šeimyna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • basnyčia — adv. KzR, bãsnyčia žr. basanyčia: Apsiauk basnyčia Rk. Bãsnyčia galima greitai kojos pritrinti Ukm. Buvo įsispyrusi basnyčia kaliošuos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • datrinti — ×datrìnti, dàtrina, datrynė (hibr.) tr. 1. privarginti, nukamuoti: Man ir dàtrina tie darbai Ds. 2. įkyrėti priekaištais, užgraužti: Datrynė ana visus LTR(Ds). trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrinti — nutrìnti, nùtrina, nutrynė K, Š, Rtr, KŽ; H153, R9, MŽ11, Sut, N, M, L 1. tr. BŽ191 kuo nors trinant nuvalyti, nušluostyti, nusausinti, nušveisti: Nutrìnk lentą, suolą DŽ. Kiek kartų buvo sakyta – po pamokų švariai nutrinti lentą! K.Saj.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsitrinti — parsitrìnti, parsìtrina, parsitrynė sunkiai parvažiuoti, parslinkti: Vos ne vos parsitryniau namo tokia drengačia Rod. trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištrinti; nutrinti; patrinti; parsitrinti; pertrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”